Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se nyní

Zapomenuté heslo?

Registrovat

Heslo bude vygenerováno a zasláno na vaši e-mailovou adresu.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

obchodní společnosti
FMJ-find my job s.r.o.
IČO: 118 09 418
DIČ: CZ11809418
se sídlem Knovízská 2410/2, Chodov, 149 00 Praha 4,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 354786

Kontaktní údaje:
Adresa: Knovízská 2410/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Telefon: 776 773 282
E-mail: info@findmyjob.cz

1 Úvodní ustanovení

1.1 Pro účely těchto obchodních podmínek jsou použity následující definice:

Ceník
Aktuální ceník Platformy, ve kterém jsou uvedeny ceny Služeb a Doplňkových služeb. Aktuální Ceník je dostupný prostřednictvím Platformy a je nedílnou součástí Smlouvy.

Doplňková služba
Doplňková služba nabízená prostřednictvím Platformy a Uživateli poskytovaná Poskytovatelem či Partnerem v oblasti lidských zdrojů a podnikání, zejm. tvorba a aktualizace životopisů, informační podpora, vzdělávací kurzy, e-learning či zprostředkování dalších odborných služeb v oblasti lidských zdrojů (human resources). Platforma obsahuje informaci, zda Doplňkovou službu poskytuje Poskytovatel či Partner.

GDRP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

Občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění ke dni účinnosti těchto Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky.

Partner
Osoba samostatně výdělečně činná či právnická osoba nabízející prostřednictvím Platformy Doplňkovou službu.

Platforma
Platforma provozovaná Poskytovatelem prostřednictvím webových stránek dostupných na www.findmyjob.cz za účelem zprostředkovávání nabídky a poptávky po Pozicích. Prostřednictvím Platformy mohou uživatelé objednávat i Doplňkové služby.

Podmínky užití
Dokument Podmínky užití platformy, který stanovuje pravidla pro užívání Platformy a který je dostupný prostřednictvím Platformy.

Poskytovatel
Obchodní společnost FMJ-find my job s.r.o., IČO: 1809418, se sídlem Knovízská 2410/2, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 354786.

Pozice
Pracovní místo nabízené či poptávané prostřednictvím Platformy.

Profil
Virtuální prostor (podstránka Platformy s jedinečnou url adresou či parametrem v url adrese), kde registrovaní Uživatelé mohou zejména uvádět informace o sobě a případně o jimi poptávaných či nabízených Pozicích.

Služba
Služba poskytovaná Poskytovatelem za účelem zprostředkování nabídky a poptávky po Pozicích spočívající zejména v jednorázové inzerci, balíčcích inzerce, inzerci v zahraničí, přístupu do placené databáze uchazečů o Pozici apod.

Smlouva
Smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je na straně Poskytovatele závazek poskytnout Uživateli Služby či Doplňkové služby poskytované Poskytovatelem, a na straně Uživatele za to Poskytovateli zaplatit cenu dle Ceníku.

V případě, kdy předmětem Smlouvy je Doplňková služba poskytovaná Partnerem je závazkem Poskytovatele zprostředkovat on-line nákup, objednávku, (zprostředkovanou) platbu nebo rezervační služby nabízené nebo umožněné Poskytovatelem ve vztahu k Doplňkové službě poskytované Partnerem a závazkem Uživatele je zaplatit cenu Doplňkové služby prostřednictvím Poskytovatele. Závazkem Poskytovatele dále je předat příslušné údaje o Uživateli Partnerovi za účelem uzavření vlastní smlouvy o poskytnutí Doplňkové služby a poskytnutí této služby. Vlastní smlouvu o poskytnutí Doplňkové smlouvy uzavírá Uživatel přímo s Partnerem.

V případě, kdy Smlouva vzniká pouhým užitím Platformy je jejím předmětem závazek Uživatele dodržovat povinnosti, které pro něj plynou z Obchodních podmínek či Podmínek užití již na základě užití Platformy.

Újma
Jakákoliv majetková škoda (skutečná škoda a ušlý zisk) či nemajetková újma.

Uživatel
Registrovaný či neregistrovaný uživatel Platformy, který na Platformě inzeruje či poptává Pozici, využívá Služby či Doplňkové služby či jinak užívá Platformu.

1.2 Obchodní podmínky upravují smluvní vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Platformy a poskytováním Služeb či Doplňkových služeb. Uživatel bere na vědomí, že Služby či Doplňkové služby jsou zpravidla zpoplatněny. Ceny Služeb a Doplňkových služeb jsou uvedeny v Ceníku.

1.3 Uživatel se zavazuje seznámit se s aktuálním zněním Obchodních podmínek vždy před registrací či následným přihlášením do Platformy a před jakoukoliv objednávkou Služeb či Doplňkových služeb. Každý, kdo jakkoliv užívá Platformu, má pak povinnost se před jejím užitím seznámit s těmi právy a povinnostmi, které pro něj plynou z Obchodních podmínek bez ohledu na registraci či přihlášení do Platformy.

1.4 Obchodní podmínky jsou za podmínek § 1751 Občanského zákoníku nedílnou součástí Smlouvy či dalších smluv uzavíraných mezi Poskytovatelem a Uživateli prostřednictvím či na základě Platformy. Tyto smlouvy lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Obchodní podmínky se vztahují na Uživatele nehledě na skutečnost, zda je spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku či nikoliv. A to vyjma ustanovení, ve kterých je výslovně uvedeno, že se vztahují pouze na Uživatele, který je či není spotřebitelem. Hovoří-li Obchodní podmínky o spotřebiteli, je tím myšlen spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.

1.6 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.7 Uživatel je povinen při užívání Platformy dodržovat Podmínky užití. Uživatel prohlašuje, že se s nimi seznámil.

1.8 Uživatel bere na vědomí, že činnost Poskytovatele v rámci Platformy není činností agentury práce či zprostředkováním zaměstnání ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném a účinném znění a zákona č. 262/2006 Sb., pracovní zákoník, v platném a učeném znění. Případná pracovní smlouva, dohoda o práci konané mimo pracovní poměr či jiná smlouva týkající se Pozice tak bude vždy uzavřena mezi jednotlivými Uživateli, nikoliv mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

1.9 Uživatel jako fyzická osoba nabízející či poptávající Pozici prohlašuje, že má dostatečnou svéprávnost k uzavření Smlouvy a příslušnému pracovně-právnímu jednání, zejména že je starší 15 let. Uživatel jako právnická osoba nabízející Pozici prohlašuje, že je řádně existující právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou plně oprávněnou uzavřít Smlouvu, příslušné pracovně-právní jednání a podnikat v souladu s příslušnými právními předpisy vztahujícími se na její podnikání, a že není v úpadku nebo mu nehrozí úpadek. Uživatelé nesplňující tyto podmínky nemohou uzavřít Smlouvu.

2 Uzavření smlouvy

2.1 Platforma obsahuje seznam Služeb a Doplňkových služeb nabízených k poskytnutí, a to včetně uvedení cen, které jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, je-li Poskytovatel plátcem daně z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2 Nabídka, jakožto i ceny Služeb a Doplňkových služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Platformě. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky poskytnutí Služeb či Doplňkových služeb umístěné na Platformě jsou nezávazné a Poskytovatel ohledně nich není povinen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.3 Pro objednání Služeb či Doplňkových služeb vyplní Uživatel objednávkový formulář na Platformě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a) objednávané Službě či Doplňkové službě, včetně informace o tom, zda Doplňkovou službu poskytuje Poskytovatel či Partner,
(b) výši a způsobu úhrady ceny Služby či Doplňkové služby a
(c) způsobu a termínu poskytnutí Služby či Doplňkové služby. Není-li v objednávkovém formuláři uvedeno jinak, zavazuje se Poskytovatel začít plnit své povinnosti bez zbytečného odkladu způsobem přiměřeným charakteru Služby či Doplňkové služby.

2.4 Objednávku odešle Uživatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“, „Odeslat objednávku“ nebo jiné tlačítko obdobného znění. Údaje uvedené v objednávce Poskytovatel považuje za správné, pravdivé a úplné.

2.5 Objednávku může Uživatel odeslat též prostřednictvím poptávkového formuláře, emailu či jiným prokazatelným způsobem.

2.6 Má-li v úmyslu Smlouvu uzavřít, po obdržení objednávky toto Poskytovatel neprodleně Uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Profilu či v objednávce.

2.7 Odesláním objednávky Uživatel potvrzuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek a Ceníku.

2.8 Smlouva vzniká:
potvrzením objednávky Služeb či Doplňkových služeb Uživatele Poskytovatelem;
začátkem poskytování Služeb či Doplňkových služeb Poskytovatelem Uživateli; nebo
navštívením, vyhledáním, setrváním nebo jiným přímým či nepřímým užitím či interakcí s Platformou, a to v rozsahu práv a povinností uvedených v těch ustanoveních Obchodních podmínek či Podmínek užití, z jejichž smyslu plyne, že se vztahují na každého, kdo jakýmkoliv způsobem užívá Platformu.

2.9 Spolu s akceptací objednávky zasílá Poskytovatel Uživateli rovněž aktuální znění Smlouvy, Ceníku a Obchodních podmínek ve formátu PDF či jiném trvalém formátu.

3 Ceník, cena a její úhrada

3.1 Platby za zpoplatněné Služby či Doplňkové služby hradí Uživatel Poskytovateli dle své volby v objednávkovém formuláři či na základě dohody s Poskytovatelem:

(a) bankovním převodem na účet Poskytovatele č. 6027375379/0800 vedený u České spořitelny, a.s.; nebo umožňuje-li to Platforma
(b) prostřednictvím platební brány.

3.2 Při bezhotovostní platbě je Cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření Smlouvy. Platba je uhrazená okamžikem jejího přičtení na účet Poskytovatele.

3.3 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad-fakturu. Daňový doklad-fakturu ohledně platby ceny Doplňkové služby poskytované Partnerem má povinnost Uživateli vystavit Partner. Poskytovatel je v tomto případě pouze platebním místem. Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

3.4 V případě neuhrazení ceny Služby či Doplňkové služby řádně a včas má Poskytovatel právo zablokovat Uživateli přístup k Profilu. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo přerušit poskytování a zdržet se dalšího plnění Služeb či Doplňkových služeb od začátku prodlení Uživatele.

3.5 Případné slevy poskytnuté Poskytovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

3.6 Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Platformě. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše ceny nemá Poskytovatel skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou cenou, zavazuje se Poskytovatel tuto skutečnost Uživateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Poskytovatele. Nedojde-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Poskytovatel Uživateli přijatou cenu.

3.7 V případě, že Poskytovatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), Poskytovatel vystaví Uživateli elektronický doklad o zaplacení obsahující náležitosti podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplacení Uživatel výslovně souhlasí. V tomto případě Poskytovatel plní informační povinnost: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

4 Zajištění smluvních povinností

4.1 Pokud se Uživatel, který není spotřebitelem, ocitne v prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn od okamžiku prodlení požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a Uživatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.

4.2 Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě, není-li v této výzvě uvedena jiná splatnosti.

4.3 Nárok Poskytovatele na náhradu Újmy není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

5 Odstoupení od smlouvy

5.1 Tento článek se vztahuje jen na Uživatele, který je spotřebitelem. Hovoří-li tento článek o Uživateli, je tím myšlen Uživatel, který je spotřebitelem.

5.2 Uživatel má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy bez udání důvodu.

5.3 Svou objednávkou Služeb či Doplňkových služeb Uživatel výslovně souhlasí a žádá Poskytovatele, aby započal s plněním svých povinností vůči Uživateli dle Smlouvy již ve lhůtě určené platnými právními předpisy pro odstoupení Uživatele od Smlouvy. Uživatel tím získává možnost ihned využívat funkcionalit Platformy, Služeb nebo Doplňkových služeb.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že odstoupí-li od Smlouvy, s jejímž plněním Poskytovatel na základě výslovné žádosti Uživatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

5.5 Pro účely odstoupení může Uživatel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy.

5.6 Poskytovatel vrátí Uživateli peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal (bod 6.4 tím není dotčen). Poskytovatel peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Uživatele přijal, nebo způsobem, jaký Uživatel požadoval.

5.7 Je-li společně se Službou či Doplňkovou službou poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Uživatel je povinen poskytnutý dárek vrátit.

6 Uplatnění práva z vadného plnění

6.1 Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, jde-li o zboží, tak i ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174, jde-li o Služby či Doplňkové služby tak i ustanoveními § 2615 až 2619 Občanského zákoníku).

6.2 Plní-li Poskytovatel v rámci poskytování Služby či Doplňkové služby vadně, má Uživatel práva z vadného plnění.

6.3 Práva z vadného plnění uplatňuje Uživatel v místě sídla, v místě podnikání, případně v místě provozovny Poskytovatele. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné poskytnout Poskytovateli doklad o poskytnutí Služby či Doplňkové služby či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující poskytnutí služby Poskytovatelem spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace (volby práva z vadného plnění).

6.4 Služby či Doplňkové služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Nejpozději lze vadu Služby či Doplňkové služby reklamovat do 2 (dvou) let od poskytnutí Služby či Doplňkové služby.

6.5 V případě vadně poskytnuté Služby či Doplňkové služby se může Uživatel domáhat
přiměřené slevy z ceny Služby či Doplňkové služby, anebo
poskytnutí náhradní Služby či Doplňkové služby.

6.6 Je-li vadně poskytnutá Služba či Doplňková služba podstatným porušením Smlouvy, má Uživatel právo na odstoupení od Smlouvy.

6.7 O uplatnění práva z vadného plnění vydá Poskytovatel Uživateli písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

6.8 Poskytovatel o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodnou na delší lhůtě.

6.9 Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Uživatel uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

6.10 Práva z vadného plnění ohledně Doplňkové službě poskytované Partnerem Uživatel uplatňuje u Partnera.

7 Ochrana osobních údajů a zpracování cookies

7.1 Informace o zpracování osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů.

7.2 Informace o zpracování cookies jsou obsaženy Informace o zpracování cookies.

7.3 Při poskytování Doplňkových služeb Partnerem je správcem osobních údajů Uživatele Partner.

8 Trvání smlouvy

8.1 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak nebo neplyne-li to z povahy Smlouvy, Smlouva trvá po dobu neurčitou a skončí:
základě vzájemné dohody;
výpovědí kterékoliv ze stran s účinností ke dni doručení výpovědi druhé straně v případě, že druhá strana podstatně poruší Smlouvu;
odstoupením ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených ve Smlouvě.

8.2 Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
technickou chybou byla na Platformě uvedena zcela zjevně chybná cena Služby či Doplňkové služby;
Službu či Doplňkovou službu není z objektivních či subjektivních příčin možné za původních podmínek poskytnout;
plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

9 Omezení odpovědnosti poskytovatele

9.1 Poskytovatel Uživateli poskytuje Platformu a Služby a Doplňkové služby “jak stojí a leží”. Poskytovatel ve vztahu k Platformě, Službám či Doplňkovým službám neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu (např. správnosti, úplnosti, či funkčnosti). Poskytovatel negarantuje stálou dostupnost Platformy, Služeb či Doplňkových služeb. Poskytovatel dále nezaručuje a nemůže zaručit výsledky, kterých by Uživatel mohl užíváním Platformy, Služeb či Doplňkových služeb dosáhnout.

9.2 Odpovědnost Poskytovatele se řídí výlučně ustanoveními Obchodních podmínek. Všechna práva, která v nich nejsou výslovně přiznána, jsou bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena. Uživatel se tímto v maximálně možné míře určené obecně závaznými právními předpisy vzdává práv z vadného plnění Poskytovatele plynoucího ze smluvního vztahu, práv z prodlení Poskytovatele a práv na náhradu Újmy vůči Poskytovateli, která by mu v příčinné souvislosti s užíváním Platformy či služeb mohla vzniknout.

9.3 Vyloučení odpovědnosti za Újmu dle předchozího bodu se neuplatní v případě, kdy je Uživatel slabší smluvní stranou (tj. zejména pokud je spotřebitel), v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Poskytovatele či v případě újmy na přirozených právech člověka.

9.4 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování Platformy či jakékoliv její části, jakož i ukončit poskytování Služeb, Doplňkových služeb či jejich částí.

9.5 Poskytovatel rovněž nenese odpovědnost za nedostupnost Platformy, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. výpadek internetového připojení či elektrické energie, živelné pohromy, útoky na technická zařízení Poskytovatele či třetích stran, porušení povinností Uživatele v oblasti zabezpečení a tak dále. Poskytovatel ani nenese odpovědnost za Újmu, vadné plnění či prodlení, které vznikne v souvislosti s takovými událostmi.

9.6 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené Uživateli v důsledku užití informací poskytnutých jinými Uživateli, ať již v rámci Profilu, Pozice či jinak. Rovněž neodpovídá Uživatelům za správnost a úplnost informací umístěných v rámci Platformy.

9.7 Poskytovatel negarantuje Uživateli nalezení vhodné Pozice v případě, že poptává Pozici a nabízí práci ani nalezení vhodného uchazeče o Pozici v případě, že nabízí Pozici a poptává práci. Rovněž Poskytovatel negarantuje neodpovídá za vznik základního pracovněprávního vztahu týkajícího se příslušné Pozice ani za kvality či parametry nabízené Pozice ani Uživatele, které na takovou Pozici nastoupil v rámci pracovně-právního vztahu.

9.8 Ve vztahu k Doplňkové službě poskytované Partnerem Poskytovatel jedná výhradně jako prostředník mezi Uživatelem a Partnerem. Poskytovatel tak nenese odpovědnost za vady těchto Doplňkových služeb.

9.9 Na Platformě jsou k Doplňkovým službám poskytovaným Partnery zveřejněny informace, které jsou založeny na informacích poskytnutých Partnery. Partneři jsou plně odpovědní za úplnost, přesnost, pravdivost a právní nezávadnost veškerých informací týkajících se jimi poskytovaných Doplňkových služeb, vč. poplatků, cen, dostupnosti, podmínek a dalších relevantních informací. Poskytovatel neodpovídá za případnou úplnost, přesnost, pravdivost a právní nezávadnost obsahu zveřejňovaného Partnery na Platformě, ani za jeho úplnost, přesnost či pravdivost. Poskytovatel obsah zveřejňovaný Partnery aktivně nemonitoruje, nehraje tedy aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že tento obsah zná anebo kontroluje.

10 Právo poskytovatele na jednostrannou změnu obchodních podmínek a ceníku

10.1 Obchodní podmínky je Poskytovatel oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změny Obchodních podmínek Poskytovatel písemně či prostřednictvím e-mailu oznámí Uživatelům. Uživatel má právo do 10 dnů ode dne doručení oznámení Poskytovatele o změně Obchodních podmínek s touto změnou vyslovit souhlas, nebo tuto změnu odmítnout a současně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou, která činí 14 dnů a počíná běžet od následujícího dne ode dne, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli. Strany si sjednávají, že nedoručení včasné výpovědi Uživatele se změnou Obchodních podmínek je vyjádřením souhlasu Uživatele se změnou Obchodních podmínek.

10.2 Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Ceník. A to tak, že zvýší či sníží jednotlivou cenu nebo přidá či odebere Doplňkovou službu či jinou službu zpoplatněnou v rámci Platformy.

10.3 Tam, kde tento článek hovoří o Obchodních podmínkách, mají se na mysli též všechny jejich přílohy či dokumenty v nich uvedené.

11 Kontrola poskytovatele, mimosoudní řešení sporů, stížnosti

11.1 K podnikání je Poskytovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz).

11.2 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

11.3 Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy se spotřebitelem či z těchto Obchodních podmínek.

11.4 V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitel, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr.

11.5 Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Uživatel, který je spotřebitelem, se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, e-mail: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

11.6 Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.7 Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování.

12 Závěrečná ustanovení

12.1 Otázky neupravené Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanovení českého právního řádu, zvláště pak ustanoveními Občanského zákoníku.

12.2 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

12.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky. Je-li Uživatel podnikatelem, bude spor řešen u soudu dle místní příslušnosti Poskytovatele.

12.4 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.5 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

12.6 Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

12.7 Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.8 Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.9 Obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 27.12.2021.

V Praze dne 27.12.2021