Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se nyní

Zapomenuté heslo?

Registrovat

Heslo bude vygenerováno a zasláno na vaši e-mailovou adresu.

Podmínky užití platformy

Podmínky užití platformy

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

obchodní společnosti
FMJ-find my job s.r.o.
IČO: 118 09 418
DIČ: CZ11809418
se sídlem Knovízská 2410/2, Chodov, 149 00 Praha 4,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 354786

Kontaktní údaje:
Adresa: Knovízská 2410/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Telefon: 776 773 282
E-mail: info@findmyjob.cz

1 Úvodní ustanovení

1.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v Podmínkách užití definovány, mají význam jim určený v Obchodních podmínkách.

2 Registrace a přihlášení

2.1 Registrace Uživatele probíhá prostřednictvím příslušného webového formuláře.

2.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Uživatelů a rovněž registrace, které dle uvážení Poskytovatele porušují právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, Obchodní podmínky nebo oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele. V takovém případě nedochází ke vzniku Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu odmítnout či zrušit registraci Uživatele, který tyto podmínky neplní.

2.3 Profil vzniká na základě řádné registrace prostřednictvím Platformy. Registrace Uživatele je bezplatná.

3 Profil a užívání platformy

3.1 Na základě registrace provedené na Platformě může Uživatel přistupovat a spravovat svůj Profil.

3.2 Při registraci je Uživatel povinen uvádět správně, pravdivě a úplně všechny údaje. Údaje uvedené v Profilu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v Profilu Poskytovatel považuje za správné, pravdivé a úplné. Svou registrací Uživatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů a Informacemi o zpracování cookies.

3.3 Přístup k Profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Profilu.

3.4 Uživatel není oprávněn umožnit využívání Profilu třetím osobám.

3.5 Poskytovatel může zrušit Profil, a to zejména v případě, kdy jej Uživatel déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své smluvní či zákonné povinnosti vůči Poskytovateli.

3.6 Uživatel bere na vědomí, že Profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Platformy či hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

3.7 Uživatel může údaje uvedené v Profilu kdykoliv měnit, upravovat a aktualizovat, případně celý Profil zrušit na základě žádosti zaslané Poskytovateli v písemné formě, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím k tomu určených nástrojů Platformy (jsou-li dostupné). Zrušením Profilu dochází k ukončení smluvního vztahu Uživatele a Poskytovatele v rozsahu práv a povinností netýkajících se už objednaných Doplňkových služeb, jejichž poskytování je nezávislé na Profilu Uživatele.

3.8 Dospěje-li Poskytovatel k závěru, že je Profil nebo nabídka či poptávka Pozice v rámci Platformy v rozporu s Obchodními podmínkami, Podmínkami užití, s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, dobrými mravy či že poškozuje oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele, je oprávněn takový Profil či Pozici odstranit z Platformy bez náhrady.

3.9 Uživatel se zavazuje uvádět v rámci nabídky či poptávky Pozice pouze přesné, úplné a pravdivé údaje.

3.10 Uživatel, který vložil nabídku či poptávku Pozice, může údaje týkající této Pozice kdykoliv měnit, upravovat a aktualizovat, případně Pozici deaktivovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídku či poptávku Pozice, která by dle jeho uvážení neodpovídala registračním kritériím či Obchodním podmínkám, deaktivovat, a to i bez souhlasu Uživatele, který ji vložil, nebo příslušnou nabídku či poptávku Pozice přiměřeně upravit, přičemž v případě úpravy bude o takovéto úpravě společnost Poskytovatel Uživatele bez zbytečného odkladu informovat a umožní mu provedené úpravy akceptovat či nabídku či poptávku Pozice zrušit.

3.11 Zrušení Profilu Uživatele nemá vliv na užívání Doplňkových služeb, jejichž poskytování Poskytovatele zahájil před zrušením Profilu Uživatele a jejichž poskytování je nezávislé na existenci Profilu Uživatele.

4 Další pravidla užití portálu

4.1 Uživatelé se zavazují v rámci vzájemné interakce v rámci Platformy uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje o sobě i o případných nabídkách a poptávkách Pozic a vést komunikaci a jednat eticky, v rámci pravidel slušnosti a se vzájemnou úctou.

4.2 Každý je povinen užívat Platformu pouze ke stanovenému účelu a způsobem obvyklým, tzn. prostřednictvím prohlížeče a uživatelského rozhraní.

4.3 Aby mohli Uživatelé využívat funkcionalit a služeb Platformy, včetně Doplňkových služeb, v plném rozsahu, musí Uživatelé používat některé technologie či možnosti prohlížeče, např. aktivovat Java Skript či cookies.

5 Obsah platformy a ochrana duševního vlastnictví

5.1 Platforma a její jednotlivé části, zejména databáze, v níž Poskytovatel ukládá data, která mu poskytli Uživatelé při užívání Platformy, jsou chráněny příslušnými právy duševního vlastnictví, zejména právem autorským jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „Autorský zákon“). Nestanoví-li Obchodní podmínky jinak, má Uživatel povinnost se zdržet jakékoliv reprodukce, kopírování či sběru dat a informací dostupných na Platformě, a to jakýmkoliv způsobem, zejména tvorbou softwaru, botu, automatu či jiného technického řešení, které by systematicky získávalo data a informace dostupné na Platformě. Uživatel je povinen se zdržet užití jakýchkoliv dat či informací získaných prostřednictvím Platformy mimo Platformu a způsobem, který není předpokládán vzhledem k účelu Platformy.

5.2 Uživatel bere na vědomí, že název Platformy, označení Poskytovatele či jeho výrobků a služeb mohou být chráněny ochrannými známkami či jinými právy průmyslového vlastnictví. Uživatel se zavazuje těchto práv dbát.

5.3 Poskytnutím jakéhokoliv obsahu k umístění na Platformu (např. textu, fotografie, grafiky apod.), (dále jen „Materiály Uživatele“) Uživatel prohlašuje, že mu k tomuto obsahu svědčí autorská či jiná práva opravňující jej užívat v obchodním styku pro účely užití na Platformě a že jeho zveřejněním na Platformě či jiným užitím v obchodním styku nedojde k porušení autorských či jiných práv třetích osob. Poskytnutím Materiálů Uživatele Uživatel uděluje Poskytovateli oprávnění k užití Materiálů Uživatele v rámci Platformy ve smyslu § 12 Autorského zákona, k jejich zveřejnění, úpravě, zpracování, spojení s jinými díly, dokončením a k uvádění na veřejnost bez uvedení autorství. Pokud by třetí osoba včetně orgánu veřejné moci vůči Poskytovateli uplatňovala jakoukoli pohledávku či jiné právo vůči jakékoliv části Materiálů Uživatele, zavazuje se Uživatel bránit Poskytovatele a v případě jakékoli Újmy, ztráty či jiných nákladů vzniklých v souvislosti s neoprávněným užitím Materiálů Uživatele (zejména nákladů na právní zastoupení) pohledávku či jiné právo bez zbytečného odkladu po upozornění Poskytovatele uspokojit.

5.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout použít v rámci Platformy takové Materiály Uživatele, které jsou dle uvážení Poskytovatele v rozporu s Obchodními podmínkami, právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy nebo které poškozují oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele.

5.5 Uživatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládají příslušné právní předpisy, zejména pak GDPR, ve vztahu k osobním údajům ostatních Uživatelů poptávající či nabízející Pozici, které získal prostřednictvím Platformy. Uživatel, který nabízí Pozici a poptává práci, prohlašuje, že je ve vztahu k osobním údajům Uživatelů, kteří poptávají Pozici a nabízí práci, v postavení správce, který samostatně rozhoduje o účelech a způsobu zpracování osobních údajů. V případě porušení této povinnosti se takový Uživatel zavazuje nahradit Poskytovateli Újmu mu vzniklou v důsledku porušení této povinnosti.

5.6 Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a údajích, které se dozví v přímé i nepřímé souvislosti se smluvním vztahem s Poskytovatelem dle těchto Obchodních podmínek a které nejsou veřejně dostupné a známé.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Podmínek užití, a to za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

6.2 Tyto Podmínky užití nabyly účinnosti dne 27.12.2021.