Ošetřovné – kdo na něj má nárok

Získání ošetřovného, známého také jako možnost „zůstat doma na paragraf“, není možné pro všechny ani vždy. Existují dvě formy ošetřovného: standardní a dlouhodobé. Tento článek se zaměřuje na standardní ošetřovné, které je poskytováno na maximálně devět dní, nebo až šestnáct dní pro samoživitele.

Základní přehled o ošetřovném

Ošetřovné představuje finanční podporu z fondu nemocenského pojištění pro ty, kteří musí pečovat o nemocného a nemohou tak pracovat. Tato podpora je jednou z několika dávek, jako jsou nemocenská, mateřská, otcovská podpora a další, které jsou financovány z tohoto pojištění. Ošetřovné pomáhá lidem zvládnout krátkodobé období, kdy nemohou pracovat kvůli péči o nemocného, obvykle během období běžných dětských nemocí.

Nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné mají převážně zaměstnanci, kteří jsou povinně pojištěni. Podnikatelé, kteří si platí nemocenské pojištění dobrovolně, nejsou na standardní ošetřovné oprávněni. Klíčovou podmínkou pro přiznání ošetřovného je, že žadatel musí pečovat o nemocného člena domácnosti.

Možnosti péče

Ošetřovné je možné získat při péči o dítě do 10 let věku nebo o dalšího člena domácnosti, který vyžaduje péči kvůli nemoci nebo úrazu. Je také poskytováno, pokud je dítě do 10 let doma kvůli uzavření školy nebo školky z různých důvodů, jako jsou epidemie nebo havárie.

Doba čerpání

Standardně je ošetřovné poskytováno na dobu až devět dní, pro samoživitele až šestnáct dní. Během této doby je možné, aby se pečující osoby jednou vystřídaly.

Co se týče frekvence čerpání ošetřovného, je možné žádat o ošetřovné pokaždé, když je splněna podmínka nutnosti pečovat o nemocného. Celková doba čerpání je však omezena zákonem. Pro zaměstnance soukromého sektoru je maximální doba čerpání stanovena na 9 kalendářních dnů v kalendářním roce, zatímco pro zaměstnance ve veřejném sektoru je toto omezení nastaveno na 16 dnů pro jedno pečování v kalendářním roce.

Podávání žádosti o ošetřovné

Žádost o ošetřovné se podává prostřednictvím zaměstnavatele, který ji předá příslušnému úřadu sociálního zabezpečení. Je nutné přiložit lékařskou dokumentaci potvrzující potřebu péče. V případě uzavření vzdělávacího zařízení je potřeba část formuláře vyplnit přímo ve škole nebo zařízení.

Výpočet výše ošetřovného

Při výpočtu výše ošetřovného se vychází z denního vyměřovacího základu, který je definován jako průměrný denní příjem pojištěnce, obvykle vypočítaný za 12 měsíců před měsícem, ve kterém se o ošetřovné žádá. Tento denní vyměřovací základ je pak redukován podle stanovených hranic:

  1. Z prvních 1466 Kč se započítá 90 %,
  2. Z částky od 1467 do 2199 Kč se počítá 60 %,
  3. Z částky mezi 2200 a 4397 Kč se započítá 30 %.

Příjmy nad 4398 Kč nejsou do výpočtu započítány. Z takto redukovaného denního vyměřovacího základu se následně spočítá 60 %, což představuje denní výši ošetřovného.

Je důležité si uvědomit, že nárok na ošetřovné na dítě není přiznán, pokud o dítě již pečuje někdo jiný, kdo pobírá peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo dlouhodobé ošetřovné. Výjimkou jsou situace, kdy pečující osoba onemocní, utrpí úraz, porodí, odjede do lázní nebo je přijata do ústavní péče.

Vyplácení ošetřovného

Ošetřovné se vyplácí buď přímo na bankovní účet žadatele nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Rozhodnutí o výši a vyplacení podpory provádí okresní správa sociálního zabezpečení do jednoho měsíce od obdržení všech potřebných dokumentů od zaměstnavatele.

Tento článek poskytuje komplexní přehled o standardním ošetřovném pro rok 2024, včetně jeho podmínek, procesu podávání žádostí a metodiky výpočtu výše dávky.