Pomoc Ukrajině – Jak ji promítnout do účetnictví?

Všichni z nás víme, že Ukrajina je teď válkou velmi těžce zkoušená země a mnoho z nás, se jí snaží pomoci, a to i z řad podnikatelů a firem.

Vlna solidarity je opravdu veliká, a tak nám stát umožňuje si dary pro Ukrajinu odečíst z daní, a to nejen pro Čechy ale i Ukrajince žijící v ČR. Novela zákona o dani z příjmu schválila vláda 9. března 2022.

Nejprve si vysvětlíme, jak dary a daně obecně specifikuje zákon. Pokud chcete dar zahrnout do svého ročního zúčtování, musí podle zákona mít hodnotu alespoň 1.000 Kč nebo přesáhnout 2 % vašeho základu daně z příjmu. U fyzických osob postačí splnit postačí pouze jednu z podmínek. Horní hranice je běžně 15 % základu daně, nyní však platí 30 %. Tato hranice byla zvýšená z důvodu Covidu již minulý rok. U právnických osob je to pak hranice 10 % při minimální hodnotě 2.000 Kč.

Uplatnění odčitatelné položky definuje Zákon o daních z příjmů v § 15 ods. 1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 pro právnické osoby, kde je podstatný:

 • Subjekt obdarovaného
 • Účel daru
 • Spodní a horní limit výše daru

Pokud chcete dar věnovat jinak než jako finanční, je podstatná hodnota daru. Fyzická osoba darující část svého „soukromého majetku“ si může z daní odečíst jeho tržní cenu. U podnikajících fyzických osob a u právnických osob je to daňová zůstatková cena majetku.

V případě, že nepeněžité dary poskytnete jako plátce DPH, nesmíte zapomenout na odvod DPH. V každém případě musíte jako dárce k daňovému přiznání vždy přiložit potvrzení o poskytnutém daru, které by měly neziskové organizace automaticky dodat. 

Jaké dary pro Ukrajinu si můžete odečíst?

 • Finanční dary, které putují českým nebo ukrajinským neziskovým organizacím;
 • Nefinanční dary, které putují českým nebo ukrajinským neziskovým organizacím;
 • Dary na vojenskou pomoc;
 • Dary pro ukrajinské uprchlíky (ale ne všem, například pokud se jedná o děti);
 • Příjem ukrajinských zaměstnanců, kterým bylo kvůli válečnému konfliktu poskytnuto ubytování;
 • Dary, které jsou určeny přímo Ukrajině, tedy darované například prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví;
 • Dary pro právnické nebo fyzické osoby, které na Ukrajině žijí nebo mají své sídlo a byly například postiženy válkou;
 • Výdaje, které „poplatník vynaloží na poskytnutí nepeněžitých darů na pomoc Ukrajině v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území“ tedy například firma, který využije své autobusy a zaměstnance na dobrovolnou přepravu ukrajinských uprchlíků apod.

Samozřejmě si nechte poradit od své účetní, která bude jistě vědět i o dalších možnostech, případně poradí, co lze a co nelze.

Daňové odpočty mohou využít i Ukrajinci žijící v ČR:

Další z nových částí novely zákona je, možnost odpočtu bezúplatného plnění od základu daně i u daňových poplatníků z Ukrajiny. Ale pouze pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří alespoň 90 % zdanitelných příjmů.

Co vám může daňový odpočet znemožnit?

Abyste si dar mohli opravdu zahrnout, nesmíte zapomenout na to, že:

 • Dary musíte poskytnout organizaci, která sídlí v ČR nebo EU. Pokud dar poskytnete ukrajinské dobročinné organizaci, pak si ho nemůžete odečíst;
 • Dar poskytnutý na účet Ukrajinského velvyslanectví je taktéž neuznatelný, protože velvyslanectví je vlastněn organizací či státem mimo Evropský hospodářský prostor;
 • Dar vašemu ukrajinskému zaměstnanci je taktéž neuznatelný. Musíte si uvědomit, že jeho hodnota je považována za příjem v souvislosti se zaměstnáním, a tak dani vždy podléhá.

Na závěr bychom chtěli opět zdůraznit, že je potřeba vždy vše konzultovat se svojí účetní, která zná aktuální vyhlášky a znění zákona. Cílem tohoto článku je informovat vás o možnostech a příkladech.